صدور گواهی یکسان برای تمامی شرکت کنندگان حضوری و غیرحضوری
1398/09/30

بر اساس آخرین جلسه شورای سیاستگذاری همایش، با توجه به محدود بودن ثبت نام حضوری و درخواست شما پژوهشگران عزیز مبنی بر عدم توانایی حضور در این همایش ، برای کلیه مقالات پذیرفته شده توسط دبیرخانه همایش که بصورت حضوری یا غیرحضوری ثبت نام کنند، گواهینامه یکسان صادر خواهد شد و تفاوتی با یکدیگر ندارند.

 

 

لازم به توضیح است در گواهینامه صادر شده مقالات، حضور یا عدم حضور نویسنده درج نخواهد شد. در صورت نیاز نویسنده، پس از درخواست ایشان گواهی حضور بصورت مجزا صادر خواهد شد.