فرمت نگارش مقالات

 

پژوهشگران عزیز بایستی توجه داشته باشند مقالات خود را بر اساس فرمت همایش تنظیم و ارسال نمایند.

 

در صورت عدم تنظیم بر اساس فرمت، دبیرخانه هیچگونه مسئولیتی ندارد و عواقب بر عهده نویسندگان خواهد بود.

 

برای دانلود فرمت فارسی و یا انگلیسی نگارش مقالات، کافیست بر روی تصاویر ذیل کلیک کنید.

 

 

 

 

فرمت فارسی نگارش مقاله

cete (2)

 

 

 

 

 

 

فرمت فارسی نگارش مقاله

cete (1)

 

 

 

 

 

فرمت انگلیسی نگارش مقاله

cete (2)

 

 

 

 

 

فرمت انگلیسی نگارش مقاله

cete (1)